Language

       Language [ alt ]

TRU

TRU

بُرد روشن نمیشود، چطور مي‌توان بُرد را روشن کرد؟

  پرسش
 

ابتدا باید از سالم بودن سیم ورودی برق به بُرد رک اطمینان حاصل شود که در صورت سالم بودن سیم و نبودن قطعی در مسیر، لازم است بُرد رک باز و به بخش خدمات پس از فروش شرکت تيام شبکه ارسال شود.

  پاسخ
 

فنها در بازة زمانی مربوطه کار نمیکنند، آيا مي‌توان مشکل را برطرف ساخت؟

  پرسش
 

ابتدا بازه زمانی تعریف شده مجددا با دقت کنترل گردد. سپس سیم خروجی از برد تا فن ها تست گردد در آخر فن ها نیز به طور مجزا تست و کنترل شود و در صورت عدم رفع مشکل برد رک جهت تست به واحد خدمات پس از فروش شرکت تیام شبکه ارسال گردد.

  پاسخ
 

 فن‌ها دائما کار میکنند و قطع نمیشوند، چه اتفاقي ممکن است رخ داده باشد؟

  پرسش
 

بازة دمایی تعریف شده جهت بُرد با توجه به شرایط محیطی مناسب نيست و باید با توجه به شرایط دمای محیط تعریف گردد.

  پاسخ
 

صفحه نمایش LCD بُرد کمرنگ و یا پُررنگ است و گاهي به صورت شطرنجی نمایش میدهد، چطور مي‌توان مشکل را برطرف ساخت؟

  پرسش
 

در مدار، اتصالی به وجود آمده است و لازم است در اين شرايط بُرد جهت تعمیرات تخصصی به بخش خدمات پس از فروش ارسال گردد.

  پاسخ
 

 

توصيه:

* وجود نوسانات شدید و مکرر در برق ورودی به بُرد نیز باعث ایجاد اختلال در کارکرد مناسب دستگاه میشود.
* در هنگام جابهجایی رک باید توجه داشت که به بُرد دستگاه ضربه نخورد و آسیب نبیند.
* در صورت انجام اين عمليات و عدم رفع مشکل، لازم است بُرد رک توسط کاربر باز شود و جهت تست و تعمیرات تخصصی به بخش خدمات پس از فروش شرکت تيام شبکه ارسال گردد.