Language

       Language [ alt ]

Accessories
alt alt alt alt
Shelves Other Accessories Cable Routing Components Patch Panels

More Accessories for More Flexibility

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می سازد بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک می گردد.
سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خللی در گردش هوا و تهویه داخلی رک ایجاد نگردد.
پچ پنل ها و پنل های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل کشی را به صورت زیبا و مدیریت پذیر میسر می سازد. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائه نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده سازی را تجلی می بخشد.