Language

       Language [ alt ]

Pole

4 BEND & 2 FOLD Profield Base Frame

یکی از مهمترین قطعات مورد استفاده در رکها در تعیین ایستایی، استحکام و استقامت رکها، چهار ستون اصلی رک است. با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک ها، به منظور مقاوم سازی و نیز افزایش استحکام و ایستایی آن ها، علاوه بر افزایش ضخامت ورق استفاده شده در تولید قطعات مختلف رک، طبق توصیه مهندسان مجرب در این صنعت، از قطعات خمکاری شده نیز استفاده می گردد. از این رو این شرکت در تولید رک های خود از ستونهای ۶ خم که 2 خم آن به صورت دوبل شده می باشد، استفاده نموده است.

DEPTH STAY/SUPPORT

به منظور افزایش استحکام رک و افزایش استقامت ریل ها در تحمل وزن تجهیزات، ریل های جلو و عقب در هر سمت از رک های سرور توسط ۳ الی ۴ بازوی افقی نگه دارنده به یکدیگر و همچنین به دو ستون اصلی رک در هر سمت متصل می گردند. بدین ترتیب، ضمن توزیع مناسب وزن بر روی ریل ها، فشار وارده به صورت متناسبی به ستون های اصلی رک نیز منتقل می گردد IMG 7748 picfocus
2-Embeded-Units همچنین شایان ذکر است به منظور جلوگیری از نشست احتمالی ریلها بر اثر تحمل فشارهایی فراتر از استاندارد تعریف شده در رک، سطح مقطع ریل ها بر روی کف تقویت شده رک قرار داده شده است.

 در طراحی جدید استفاده از خم های بیشتر و افزایش ضخامت ورق ریل ها، باعث افزایش استقامت و امکان تحمل وزن بیشتر تجهیزات می شود.

از این رو ، در طراحی و تولید رک های ایستاده و دیواری، به تناسب کاربری و وزن تجهیزات قابل نصب در رک ها از ریل هایی با تعداد، ضخامت ها و مدل های مختلف خم کاری شده استفاده می گردد.

 

w-type s-type L-type U-type
"W" Type "S" Type "L" Type "U" Type

 

مشخصات فنی
 NO.  P/N  TIAM Rack Adapter Adapter Type
Unit*
 1 TRA-Unn  T R A U  nn
 2 TRA-Wnn  T R A W  nn
3 TRA-Lnn T R A L nn
4 TRA-Snn T R A S  nn

                                                                                                                                                                                                             nn: Units of Rack= 6,9,16,20,27,35,42