رک های دیواری
رک های دیواری
رک های دیواری

بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است:

  • Demarcation Point
  • Telecommunication Room
  • (Backbone (Vertical Cabling
  • (Distribution (Horizontal Cabling
  • Work Area

بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه شـــــده در اسـتــانـــدارد کابــل‌کـشـی‌ سـاخـت‌یـافـته، رک‌های دیواری عموماً به‌عنوان زیـــرمـجـمـوعـۀ اتـاق TR مــحـــســوب مــــی‌شــونـد. بــــراســـاس مــدل ســه‌لایـۀ Enterprise Campus LAN، رک‌های دیواری عمدتاً برای استقرار انواع تجهیزات Passive وActive  در بخش‌های کم تراکم لایۀ دسترسی (Access) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بدیهی است ارتباط این رک‌های لایۀ دسترسی با رک‌های لایه‌ها‌‌ی توزیع و مرکزی از طریق سیستم کابل‌کشی Backbone فراهم میشود.
رک‌های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ‌ها و مدل‌های متنوع با هدف تامین سلیقه‌ها و ابعاد مختلف ، برای کاربری‌های متفاوت طراحی شده‌اند.
همچنین، رک ECO با صرفۀ اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع  و رک Hide  به‌منظور استفادۀ بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط‌های اداری لوکس در نظر گرفته شده‌اند.