تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
تجهیزات جانبی
طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می سازد بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک می گردد.
سینی های این شرکت به گونه ای طراحی شده اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خللی در گردش هوا و تهویه داخلی رک ایجاد نگردد.
پچ پنل ها و پنل های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل کشی را به صورت زیبا و مدیریت پذیر میسر می سازد. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائه نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده سازی را تجلی می بخشد.