فعالیت های فرهنگی

 

فعالیت های فرهنگی

 
یکی از ویژگیهای شرکتهای دانش محور و یادگیرنده، انعکاس و بازتاب این ویژگی به جامعه است. بر این اساس، شرکت تیام شبکه بجای تحمیل "آگهی" به ارائه "آگاهی" باور داشته، از اینرو اقدامات ذیل تاکنون در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
 
1) ترجمه و چاپ کتاب استاندارد مراکز داده برای اولین بار در کشور
2) اهدا کتاب استاندارد مراکز داده به کلیه کتابخانه دانشکده های کامپیوتر در سطح کشور و مدیران انفورماتیک سازمان های ذیربط
3) تدوین و انتشار کتاب استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای با همکاری سه تن از کارشناسان شرکت تیام شبکه 
4) انتشار فصل نامه علمی با ارائه دو مقاله جدید در هر شماره، معرفی یک محصول جدید، سرگذشت یک شرکت موفق، نکات مدیریتی، گزارشی از آخرین دست آوردهای علمی در نمایشگاه ها و ارائه اخبار فناوری و ارسال رایگان برای مخاطبین شرکت.
5) طراحی و تهیه روزنوشت مدیریتی با 365 جمله منتخب از افراد نخبه در سراسر دنیا و ارسال رایگان برای مخاطبین شرکت.
6) انتشار خبرنامه الکترونیک بطور ماهانه با موضوعات علمی، صنفی و مدیریتی و ارسال رایگان برای مخاطبین شرکت
7) ارسال پیام کوتاه برای مخاطبین به مناسبتهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی
 
 
 
 
روزنوشت تیام فصلنامه های تیام
کتاب استاندارد کتاب استاندارد کابل کشی
کتاب استاندارد کابل کشی