فعالیت های اجتماعی

فعالیت های اجتماعی

 
همانطور که در بخش "معرفی شرکت" اشاره شد، سر لوحه اصول شرکت تیام شبکه را CEOS تشکیل می دهند. گرچه این حروف یادآور کلمه انگلیسی مدیران عامل می باشد لیکن اولین حرف از چهار باور ذیل است:
 
1)    رضایت مشتری Customer Satisfaction
2)    رشد کارکنان Employee improvement
3)    منافع سرمایه گزاران Owner benefits
4)    رشد و ارتقای سایر گروه ها Significant other group development
 
بر اساس رکن چهارم اصول بنیادین شرکت تیام شبکه، رشد و ارتقای تامین کنندگان، توزیع کنندگان و جامعه جز اهداف شرکت تیام شبکه بوده، از اینرو فعالیتهای اجتماعی شرکت در چهار رسته قابل معرفی میباشد:
 
1)   صنفی
2)    فرهنگی