نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Perforated Door
Perforated Door

در راهکارهای Room Oriented و یا Row Oriented، جهت تامین سرمایش مورد نیاز در رک‌ها، باید هوای سرد از قسمت جلو وارد رک‌ها گردد و پس از عبور از میان تجهیزات، از قسمت پشت رک‌ها خارج شود. بنابراین به منظور ایجاد جریان هوا از جلو به عقب رک، از درهای توری در جلو و پشت رک استفاده می‌شود. همچنین با توجه به توان برق مصرفی تجهیزات و به تبع آن گرمای ایجادشده در رک، از درهای توری با درصدهای متفاوتی از فضای باز استفاده می گردد. ضمناً به منظور افزایش استحکام و...

مشاهده بیشتر...