نظرسنجی

آیا از صفحه اینستاگرام تیام شبکه با آدرس instagram.com/tiamnetworks بازدید می‌کنید؟

Fan Door
Fan Door

در راهکارهای   Row Oriented و یا Room Oriented، جهت تامین سرمایش مورد نیاز در رک‌ها، باید هوای سرد از قسمت جلو وارد رک‌ها گردد و پس از عبور از میان تجهیزات، از قسمت پشت رک‌ها خارج شود. بنابراین به منظور تسهیل و افزایش سرعت جریان هوا از جلو به عقب رک، از Fan Door در قسمت عقب رک استفاده می‌شود. بدین ترتیب در آن دسته از مراکز داده که جمع آوری هوای گرم بصورت Flooded و یا Locally Ducted انجام میپذیرد. احتمال تجمع هوای گرم (Hot Spot)در قسمت عقب رکها وجود دارد و ضمن است...

مشاهده بیشتر...