شرکت طیف سخت افزار قم

   تلفن: 37735505-025


   ایمیل پشتیبانی: info@qhs.ir


 www.qhs.ir


  آدرس: قم، بلوار بسیج، نبش کوی شانزدهم، ساختمان طیف