مدیران بخش تاسیسات نگرانی‌های بیشتری درباره دان‌تایم و امنیت سایبری دارند و براین‌اساس اولویت‌های آن‌ها به ترتیب زیر است:


نظارت بر قفل‌ها: ۹۳ درصد

امنیت فیزیکی سایت و دسترسی‌ها: ۷۴ درصد

مدیریت مصرف انرژی: ۷۳ درصد

همگام شدن با نیازهای روی به رشد ظرفیت: ۷۳ درصد

توانایی پیش‌بینی یا شناسایی سریع مشکلات: ۷۲ درصد


نگرانی‌های دیگر نیز مانند مدت زمان از کار افتادن یک دستگاه، امنیت سایبری OT، هزینه‌های انرژی و آپ‌تایم نگهداری نیز در این فهرست قرار دارند. هزینه‌های دان‌تایم برای مراکزداده از میانگین ۱۰۰ هزار دلار برای هر قطعی به مرز ۱ میلیون دلار رسیده است و نزدیک به ۳۰ درصد قطعی‌ها نیز هزینه‌ای بالای ۱ میلیون دلار روی دست مدیران مراکزداده قرار می‌دهند. به همین دلیل، قطعی‌ها در راس نگرانی‌ها قرار دارند.