دپارتمان طراحی

مشاوره، تحقیق، طراحی، توسعه و نظارت بر اجرای مراکزداده

زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری

واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه زیرساخت فیزیکی شبکه های کامپیوتری با ابعاد و المان های گوناگون را داراست. طراحی های صورت پذیرفته در این حوزه، بر اساس اصول کابل کشی ساخت یافته و همچنین استانداردهای روز انجام می گردد.

طراحی در این حوزه شامل بخش های ذیل است:

• مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان

• امکان سنجی و نیازسنجی

• ارائه طرح توجیهی شبکه کامپیوتری از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی

• طراحی تفصیلی شبکه کامپیوتری و پیاده سازی آن

• تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی


زیرساخت فیزیکی مرکز داده

واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه زیرساخت فیزیکی مرکز داده ثابت و سیار با ابعاد و المان های گوناگون را داراست. طراحی های صورت پذیرفته در این حوزه با بهره گیری از استاندارد TIA-942 و BICSI انجام می پذیرد.

طراحی در این حوزه شامل بخش های ذیل است:

• مطالعه و شناسایی زیرساخت ها و سرویس های موجود سازمان

• امکان سنجی و نیازسنجی

• ارائه طرح توجیهی راه اندازی مرکز داده از دیدگاه صرفه جویی اقتصادی و نیروی انسانی

• طراحی تفصیلی مرکز داده و پیاده سازی آن

• تهیه RFP مناقصه خرید و پیاده سازی

• طراحی فضا بندی و زیر ساخت های محیطی

• طراحی برق

• طراحی سرمایش

• طراحی اعلام و اطفای حریق

• طراحی امنیت فیزیکی و نظارتی

• طراحی مدیریت یکپارچه زیرساخت فیزیکی

• طراحی ارتباطات


تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری

واحد طراحی بخش فنی و مهندسی شرکت تیام شبکه با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود و با استناد به استانداردهای معتبر، آمادگی ارائه طرح در زمینه تجهیزات فعال مرکز داده و شبکه های کامپیوتری با ابعاد و المان های گوناگون را داراست.