تجهیزات هدایت کابل (Cable Routing Component)

نگهدارنده کابل یا Cable Routing Component برای نصب و آرایش کابل ها در راه اندازی شبکه مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از این ابزار سبب صرفه جویی در زمان نصب و آرایش کابل ها میشود و با توجه به اینکه درپوش ندارد، دسترسی به کابل ها آسان است.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی