فرآیند استخدام

تکمیل فرم همکاری

تکمیل فرم همکاری اولین گام در فرآیند  استخدام شماست. از آنجایی که شناخت ما از شما بر اساس اطلاعات فرم درخواست  همکاری شکل می‌گیرد، سعی کنید اطلاعات را کامل و به روز وارد کنید.


بررسی رزومه ها

روزمه‌های دریافتی بررسی و بر اساس ویژگی‌های فردی و تخصصی غربال می‌گردد. در این مرحله روزمه‌هایی که با حداقل شرایط احراز تطابق نداشته باشند، حذف و روزمه‌های واجد شرایط بر اساس شناسنامه شغل اولویت‌بندی می‌گردند. 


مصاحبه تلفنی


با متقاضیان واجد شرایط که ابهامی در رزومه آن‌ها وجود داشته باشد، اغلب یک مصاحبه کوتاه تلفنی انجام می‌شود تا متقاضی و سازمان، شناخت بیشتری از یکدیگر کسب نمایند.


مصاحبه تخصصی

افرادی که مصاحبه تلفنی را با موفقیت پشت  سر گذارند، برای انجام مصاحبه تخصصی به مدیران و مسئولان معرفی می‌گردند.  در این مصاحبه، توانایی‌های افراد به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  همچنین جزئیات بیشتری از شغل مورد نظر برای متقاضی روشن می‌گردد.


                    

آزمون‌های روانشناختی


هر فردی از نظر تیپ شخصیتی با برخی مشاغل تناسب بیشتری دارد. آزمون‌های روانشناختی با هدف بررسی میزان تطابق افراد با شغل انتخابی انجام می‌گیرد.


مصاحبه منابع انسانی

افرادی که در مصاحبه تخصصی حائز حداقل امتیاز لازم می‌‌گردند، در مصاحبۀ منابع انسانی، شایستگی‌های رفتاری و قابلیت‌های ذاتی آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.


مصاحبه با مدیران ارشد

در صورت موفقیت فرد در تمام مراحل استخدام، در پایان از ایشان برای مصاحبه با مدیریت ارشد شرکت دعوت می‌گردد. در این مصاحبه، نگرش و میزان سازگاری نظام ارزشی افراد با نظام ارزشی سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.