برگزاری وبینارهای تخصصی

سال 1402

 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان اصفهان 7 خرداد 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی 31 اردیبهشت 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان مرکزی 24 اردیبهشت 1402
 • برگزاری وبینار "باید‌ها و نباید‌های استاندارد TIA-942" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد 18 اردیبهشت 1402

سال 1401

 • برگزاری وبینار مفاهیم کاربردی طراحی مرکز داده برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان مرکزی- 13 شهریور 1401
 • برگزاری وبینار سرمایش برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد- 11 مهر 1401
 • گردهمایی بزرگ تیام شبکه- باغ ورسای- 7 تیر 1401
 • برگزاری وبینار "تداوم و پایداری مراکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان اصفهان 10 خرداد 1401
 • برگزاری وبینار "راهکارهای سرمایشی" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان اصفهان 21 اردیبهشت 1401
 • برگزاری وبینار "راهکارهای سرمایشی" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی - 5 خرداد 1401
 • برگزاری وبینار "راهکارهای سرمایشی" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان یزد 2 خرداد 1401
 • برگزاری وبینار "تداوم و پایداری مراکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان هرمزگان 7 اردیبهشت 1401
 • برگزاری وبینار "راهکارهای سرمایشی" - برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان در 29 فرودین 1401


سال 1400

 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان فارس- 13 دی 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان شرقی - 8 دی 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان آذربایجان غربی - 29 آذر 1400
 • برگزاری نمایشگاه الکامپ در استان کرمان 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان کرمان - 22 آذر 1400
 • برگزاری وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات - استان همدان - 25 آبان 1400
 • برگزاری  سه وبینار آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای کارشناسان و مدیران  حوزه فناوری اطلاعات - استان تهران - 28 و 31 شهریور و 20 مهر ماه 1400 
 • برگزاری وبینارهای آموزشی "تداوم و پایداری مرکز داده" برای نمایندگان شرکت تیام شبکه در سال 1400