رک های دیواری (Wall Mounted Racks)

براساس اصول کابل‌کشی ساخت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پنج بخش زیر تشکیل شده است:  Demarcation Point Telecommunication  Room (Backbone (Vertical Cabling (Distribution (Horizontal Cabling Work  Area بنابراین مطابق با مدل ارائه شده در استاندارد کابل‌کشی‌ ساخت‌یافته، رک‌های دیواری یا (Wall Mounted Racks)  عموماً به‌عنوان زیرمجموعۀ اتاق TR محسوب می‌شوند. براساس مدل سه‌لایۀ Enterprise Campus L...

دسته‌بندی