رک سرور (Server Rack)

در رک‌های سرور (Server Racks)، با توجه به وزن بالای تجهیزات نصب شده در رک‌ها، علاوه بر نوع خم‌کاری و تغییر طراحی ریل‌ها و همچنین افزایش تعداد و تقویت بازوهای افقی نگهدارندۀ ریل‌ها، ستون‌ها و شاسی کاملاً جوشکاری شده این رک‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت ایستایی مناسب و تحمل وزن زیاد این تجهیزات را داشته باشند. با توجه به عمق زیاد تجهیزات نصب شده در رک‌های سرور و تعبیۀ فن‌ها در قسمت پشت این تجهیزات، ابعاد رک‌های سرور به گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت گردش مناسب هوا و امکان هدایت آسان جریان هوای سرد را از قسمت جلو به سمت عقب رک‌ها، دارا باشند.

اغلب به‌دلیل نصب توامان تجهــیزات شبـکه و سرور در داخـل رک‌ها، فن سـقفی و در برخی از مدل‌ها امکان نصب چهار عدد فن بر روی رک‌ها  وجود دارد. بـنـابـرایـن تـوصـیـه مـی‌شود بـرای اسـتـفـادۀ تـخـصـصـی از ایـن رک‌ها بـه‌عـنـوان رک‌های سرور، بـه‌دلیل بالا بودن توان برق مصرفی این تجهیزات، از انواع سیستم‌های سـرمایـشـی و درهـای مـجـهـز بـه ســیــسـتم تـــهـویـه از جـمـلـه Fan Door ،Perforated Door و Exhausted Door استفاده شود. همچنین با توجه به حساسیت تجهیزات نصب شده در رک‌های سرور و لزوم کنـترل دقیق شرایط محیطی، سیستم هوشمند کنترل دسترسی و کنـترل شرایط محیطی در  برخی از انواع این رک‌ها تعبیه شده است.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی