همکاری با ما

اگر در جستجوی شغلی مرتبط با رشته تحصیلی‌‌تان و کار در یک محیط پویا و  پرانرژی هستید و البته ویژگیهایی مثل مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و روحیه کار  گروهی را هم دارید، می توانید فرم همکاری را تکمیل کنید: امیدواریم شما را  در جمع صمیمی خانواده تیــام شبــکه ببینیم.