توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات

تلاش جدی وزارت ارتباطات برای توسعه فیبرنوری

/news-mordad-1401-5

توسعه فیبرنوری را باید بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات دولت سیزدهم بدانیم. پروژه‌ای که وزیر و معاو‌نانش روی آن حساب ویژه باز کردند و کلید رهایی از مشکلات اینترنت ثابت و موبایل در حال حاضر می‌دانند.