کاهش بتن مصرفی در مراکزداده با هوش مصنوعی

کاهش بتن مصرفی در مراکزداده با هوش مصنوعی

/news-mordad-1401-3

متا می‌خواهد با هوش مصنوعی و کاهش کربن استفاده شده در بتن، مراکزداده‌ای  با ساختمان‌های سبزتر بسازد. محققان متا و دانشگاه ایلنوی از هوش مصنوعی  برای کاهش اثرات زیست محیطی بتن استفاده کردند.