دنیای شبکه یزد


   تلفن: 37330130-035

035-37334865


  نمابر: 37242218-035


   ایمیل پشتیبانی: info@7330130.ir 


  www.7330130.ir    


  آدرس: یزد، انتهای خیابان آذر یزدی، خیابان استاد چیتی، بعد از فروشگاه مجلسی، خیابان پارساییان، ساختمان دنیای شبکه یزد