شرکت هدیش الکترونیک پیشرو

   تلفن: 32518888-034


   پست الکترونیک: info@hadishpishro.ir


  نمابر: 32516621-034


 www.hadishpishro.ir


  آدرس: کرمان- پارک مطهری- ابتدای خیابان احمدی غربی- مجتمع هدیش