استانداردهای منتشر شده

کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

/network-cabling-standards-published

از آنجایی که رعایت استانداردهای کابل کشی در سرعت و کیفیت شبکه نقش به سزایی دارد، شرکت تیام شبکه نیز با توجه به نقش استانداردها و مقررات  فنی، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از یک سو و توسعه فرهنگ استاندارد و ساماندهی امور از سوی دیگر، تصمیم  گرفت