بهره وری دمای مراکز داده

تاثیر راهروهای گرم و سرد مراکزداده روی دما و بهره وری مراکز داده

/the-impact-of-hot-and-cold-aisle-containment

هر دو اتاقک هوای گرم و هوای سرد می توانند وعده ها و بهره وری در سیستم سرمایشی مراکزداده سنتی را تحقق بخشند.