اشاره
هر دو اتاقک هوای گرم و هوای سرد می‌توانند وعده‌ها و بهره‌وری در سیستم سرمايشی مراکزدادۀ سنتی را تحقق ببخشند. در حالی که در هر دو رويکرد با کمترين تداخل هوای گرم و سرد روبرو هستیم، اما در عمل اين دو روش با تفاوت‌هايی در پیاده‌سازی و اجرا روبرو هستند که با توجه به محیط خاص هر مرکزداده، PUE و ساعت‌های مود اکونومايزر قابل توجه خواهند بود. انتخاب اتاقک گرم نسبت به اتاقک سرد میتواند تا ۱۵ درصد در PUE صرفه‌جويی داشته باشد البته در مواردی استفاده از اتاقک سرد بهترين گزينه است. در اين مقاله، می‌خواهیم هر دو رويکرد را مورد بررسی قرار دهیم و دلايل انتخاب هريک را برای مراکز داده توضیح دهیم.لینک دانلود مقاله