جهان اینترنت

۲.۹ میلیارد نفر در جهان اینترنت ندارند

/azar1400-01

اخیرا، اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل گزارشی منتشر کرده است که ضریب نفوذ اینترنت در میان جوامع را بررسی می‌کند. طبق این گزارش، نزدیک به دو سوم جمعیت جهان در سال ۲۰۲۱ به اینترنت دسترسی داشتند. همچنین، ۹۶ درصد افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند؛ در مناطق و کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.