حافظه کاری

حافظه کاری چیست و چگونه روی بهره‌وری ما تاثیرگذار است؟

/working-memory

احتمالا زیاد به حافظه خود توجه نمی‌کنید ولی می‌دانستید درک حافظه کاری (Working Memory) و پرورش آن، می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شود؟