کلود کامپیوتینگ

سال ۲۰۲۰: سرمایه‌گذاری بیشتر روی ابر

/dey1400-05

فناوری پیوسته شیوه ذخیره اطلاعات را در شرکت‌ها تغییر می‌دهد؛ از کارت‌ پانچ قرن نوزدهم گرفته تا فلاپی دهه ۵۰ و یواس‌بی‌های اوایل سال‌های ۲۰۰۰. اما امروز با فناوری کلاود، ذخیره اطلاعات در جایی دور، به‌جای کامپیوتر شخصی یا سرور محلی، به امری معمول تبدیل شده، و شرکت‌ها بر سر این آینده مجازی ریسک‌های بزرگ می‌کنند.