Cloud Staff

بحران کمبود نیروی ماهر مرکزداده به کلاود سرازیر می‌شود

/azar1400-02

تحقیقات انجام شده توسط موسسه ABB و با مشارکت Data Center Dynamics روی بازار آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد در حال حاضر وضعیت مراکزداده سنتی واقع در محل و مراکزداده کلاود ۵۰/۵۰ درصد است ولی در ۴ سال آینده این وضعیت کاملا تغییر کرده و به ۲۵ درصد مراکزداده سنتی و ۷۵ درصد مراکزداده ابر می‌شود.