همچنین داده‌های جاب‌ویژن، از حقوق زیرخط فقر ۷۵ درصد فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کارشناسان در سال گذشته حکایت دارد. در حوزه شبکه، پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از ۲۰۶۵ شرکت‌کننده در سطح کارشناس ۷۵ درصد افراد زیر ۱۵ میلیون تومان در سال گذشته حقوق دریافت کرده‌اند و برای سال جدید ۳۴ درصد افزایش حقوق را مدنظر دارند. بر این اساس، حداقل و حداکثر حقوق افراد در این سطح از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان تا ۲۵ میلیون تومان و ۵۰۰ هزارتومان در سال جدید خواهد بود. در سطح کارشناس ارشد ۷۵ درصد افراد زیر ۲۲ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند و در سال جدید افزایش ۳۸ درصدی حقوق خود را انتظار دارند. در سال جدید حداقل و حداکثر دریافتی افراد شاغل در این سطح بین ۱۳ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. در سطح مدیر در سال گذشته ۷۵ درصد افراد زیر ۲۸ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و برای سال آینده افزایش حقوق ۳۸ درصدی را مد نظر دارند. در نتیجه، در سال آینده حداقل و حداکثر حقوق دریافتی این افراد بین ۱۶ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.