اخبار فناوری اطلاعات ایران و جهان
▪ دریافت گواهینامه CDCP
▪ مجلس میخواهد مدیریت داده کشور را به ثبت احوال بدهد
▪ ابررایانه ایرانی «سیمر غ» رسما افتتاح شد
▪ تراشه ۲ نانومتری IBM دنیای مراکزداده را متحول میکند
▪ دلایل قطعی مراکزداده در حال تغییر است
▪ سیسکو باز گشت کارمندان به کار پس از پاندمی را تسهیل میکند

مقاله فنی : آینده سیستمهای سرمایشی مرا کزداده:
۵ روند تازه که باید مورد توجه قرار بگیرند.
مقاله مدیریتی :بیشــتر روی کمیــت کار تمرکــز کنیــم یــا کیفیــت کار؟
کدامیــک منجــر بــه تولیــد کار بهتــری  میشــود؟
برای تولید بهترین محصول از قانون 7٠-۲٠-1٠ پیروی کنید.
مقاله فنی :مزایای به روزرسانی مرا کزداده؛
چک لیستها و الزامات با ممیزی مرکزداده خود به یک تصویر درست از کارایی و بهره وری برسید.
اینفو گرافی :  5 روند جدید صنعت فناوری و ارتباطات در سال2021
مقاله فنی : چگونــه دردســرهای ممیــزی مرکــزداده را کاهــش دهیــم و همیشــه بــرای ممیــزی آمــاده باشیم؟
چالشها و راهکارهای نظارت بر داراییها و محیط فیزیکی
داستان یک واقعیت : گپ و گعده در هزاره سوم
نگاهی به تاریخچه ظهور، دلایل محبوبیت و راز موفقیت کلاب هاوس
نکته ها و گفته ها
سرگرمی

دانلودفصل نامه ویراگستر بهار 1400