استانداردهای منتشر شده

با توجه به اهمیت استانداردها در عملکرد مطلوب شبکه های کامپیوتری و مراکز داده و نیز تاکید بر نقش استانداردها و مقررات فنی در نیل به خودکفایی، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از یک سو و توسعه فرهنگ استاندارد و ساماندهی امور از سوی دیگر، شرکت تیام شبکه تصمیم گرفت تا با ترجمه "استاندارد زیرساخت مرکز داده TIA-942" و همچنین مشارکت در تدوین استاندارد «کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری» در دو ویرایش را به عنوان وظیفه ای صنفی، در دستور کار خود قرار دهد.

ترجمه و انتشار کتاب "استاندارد زیرساخت مراکزداده TIA-942 (Data Center)"

ترجمه و انتشار کتاب "استاندارد زیرساخت مراکزداده TIA-942 (Data Center)"

امروزه شبکه‌های کامپیوتری زیرساخت‌های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع و دسترسی به اطلاعات حياتی و بسيار ارزشمند در سازمان فراهم می‌آورند و اگر این زیرساخت‌ها به درستی طراحی نشوند، استفاد...
کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

از آنجایی که رعایت استانداردهای کابل کشی در سرعت و کیفیت شبکه نقش به سزایی دارد، شرکت تیام شبکه نیز با توجه به نقش استانداردها و مقررات  فنی، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از یک سو و توسعه فرهنگ ا...
چاپ دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

ویرایش دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" با دو بخش اضافه شده و با عنوان های «راهنمای کابل کشی متوازن برای پشتیبانی از انتقال داده با سرعت کم 40Gbit/s » و «مدل سازی مات...