استانداردهای منتشر شده

با توجه به اهمیت کابل کشی در عملکرد مطلوب شبکه های کامپیوتری و نیز تاکید بر نقش استانداردها و مقررات فنی در نیل به خودکفایی، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از یک سو و توسعه فرهنگ استاندارد و ساماندهی امور از سوی دیگر، شرکت تیام شبکه تصمیم گرفت تا مشارکت در تدوین استاندارد «کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری» را به عنوان وظیفه ای صنفی، در دستور کار خود قرار دهد.

چاپ دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

چاپ دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" منتشر شد

ویرایش دوم کتاب "استاندارد کابل کشی شبکه های رایانه ای" با دو بخش اضافه شده و با عنوان های «راهنمای کابل کشی متوازن برای پشتیبانی از انتقال داده با سرعت کم 40Gbit/s » و «مدل سازی مات...