با توجه به اهمیت کابل کشی در  عملکرد مطلوب شبکه های کامپیوتری و نیز تاکید بر نقش استانداردها و مقررات  فنی در نیل به خودکفایی، ارتقای کیفیت و رعایت حقوق مصرف کنندگان از یک سو و  توسعه فرهنگ استاندارد و ساماندهی امور از سوی دیگر، شرکت تیام شبکه تصمیم  گرفت تا مشارکت در تدوین استاندارد «کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه  مشتری» را به عنوان وظیفه ای صنفی، در دستور کار خود قرار دهد.

از این رو، برای تدوین این اثر، نمایندگانی از شرکت تیام شبکه در کمیسیون شبکه و نیز جلسات کمیته فنی و ملی استاندارد حضور داشتند.

در نهایت، تلاش این گروه به ترجمه و تدوین این استاندارد برای سازمان ملی استاندارد، منجر شد.

مفتخریم که با چاپ این سند ملی در پیشبرد صنعت IT و در راستای اهداف صنفی خود، نقشی هر چند کوچک داشته ایم.