این گزارش می‌گوید غالب اپراتورهای دیتاسنتر درگیر یک مبارزه برای غلبه بر مشکلات کمبود کارکنان و نیروی کار ماهر هستند؛ به‌طوری‌که برخی‌ها دست به شکار نیروی متخصص شرکت رقیب زده ولی باز مشکل کمبود کارمند آن‌ها حل نمی‌شود. در این گزارش تاکید شده اپراتورهای دیتاسنتر برای جذب و نگه داشتن کارمندان، هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته متحمل می‌شوند؛ اما غالبا این بودجه‌ها در نقاطی هزینه نمی‌شود که نتیجه آن، جذب نیروی بیشتر و افزایش مهارت‌های نیروی انسانی تازه‌کار باشد. همچنین، این گزارش موسسه Uptime نشان می‌دهد شرکت‌ها به اندازه کافی روی برنامه‌های آموزشی و توسعه کارمندان جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به طور کلی هم این صنعت با کمبود ورودی نیروی کار روبرو است. براساس این نظرسنجی، از هر ۵ نفر شرکت‌کننده در آن، سه نفر (۵۸ درصد) اعتقاد دارد استخدام کارمند ماهر برای پست‌هایی که خالی هستند؛ بسیار سخت بوده و اپراتورها با مشکل روبرو هستند. همچنین، دو نفر از پنج نفر (۴۰ درصد) اعتقاد دارند حفظ کارمندان فعلی در صنعت دیتاسنتر نیز با مشکل مواجه بوده و رقبا سعی در استخدام آن‌ها دارند.


منبع: uptimeinstitute